Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 5
11
Chat / ??????? ??? ????????? ???????? ?
« Last post by Ivan on October 17, 2011, 05:44:27 pm »
? ??? ????????????? ????.
12
Chat / Re: Oyunlar
« Last post by trk341 on January 24, 2011, 12:20:24 pm »
Hemde bir sayı bulmaca var sayı bulunca shrek geğiriyo ?ok komik ve g?zel bir oyun ha ddd. :) :) :) ;D ;D ;DG?lmekten ?att kırıldım hee. :'(Hemde burnumda aktıddddddddd:D:D:D :):):):):):):):):):):):)
13
Chat / Re: Sağlık hakkında
« Last post by trk341 on January 24, 2011, 12:18:47 pm »
Kemik t?m?rleri mezanşimal h?crelerden k?ken alırlar. Her yaşta farklı t?m?r grubu ile karşılaşılınır. İyi huylu olanlar takip yada cerrahi girişim ile tedavi edilirken, k?t? huylu olanların tedavisinde cerrahiye ek olarak kemoterapi ve / veya radyoterapi eklenebilir.
Kemik t?m?rlerinin tanısı bir algoritma i?erir. Bunun i?in hastanın sırası ile klinik, radyolojik ve histopatolojik olarak değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirme multidisipliner yaklaşım dediğimiz Ortopedik Onkolog, Radyolog, Tıbbı Onkolog, Radyasyon Onkologu , Patolog ve gerekli diğer branş hekimlerinin bir araya gelmesi ile yapılır.
Klinik olarak s?rekli( istirahatle ge?meyen) ağrı, şişlik, eklem hareket kısıtlılığı dikkate alınmalıdır. Takiben hastadan alınacak basit bir film ile değerlendirmeğe devam edilir. Bu film sonucuna g?re gerekirse tomografi, MRI, kemik sintigrafisi ve akciğer değerlendirilmesi yapılmalıdır. T?m bunlardan sonra biopsi planlanmalı ve bu girişim esas cerrahi m?dahalenenin yapılacağı merkez ve cerrah tarafından yapılmalıdır..
G?n?m?z Ortopedik Onkolojisinin temel felsefesi, uzuvu korumak prensibi ?zerine inşa edildiği i?in tanı algoritmasına uymak bu felsefenin temel taşıdır.


Prof. Dr. Kaan ERLER
Ortopedi ve Travmatoloji
 :) :) :) :) :) :) :)
Kolay gelsin mod. yardımcı olmuşumdur.inş.
14
Chat / Re: Sağlık hakkında
« Last post by karanlık on January 24, 2011, 12:17:12 pm »
Sigara bırakma ila?ları bedava olacak


Sağlık Bakanlığı, SGK'nın sigara bırakma ila?larını geri ?deme kapsamına almaması halinde, alternatif olarak risk gruplarına sigara bırakma ila?larını ?cretsiz dağıtacak.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel M?d?r? Seraceddin ?om, iller genelinde 183 olan sigara bırakma polikliniği sayısının artırılmasına y?nelik ?alışmaların devam ettiğini belirterek, ?Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ila?ların geri ?deme kapsamına alınmasına ilişkin ?alışmalarımız devam ediyor. SGK'nın bunu benimsememe ihtimaline karşılık, alternatif plan olarak Bakanlığımızca risk gruplarına bu ila?ların ?cretsiz dağıtımı ?zerinde ?alışıyoruz? dedi.

AA

Kolay gelsin
Code: [Select]
Yardımcı moderator..... :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :) :) :) :) :)
Kolay gelsin mesajşlarınızı beklerim.
15
Chat / Re: ?devler
« Last post by karanlık on January 24, 2011, 12:15:53 pm »
İstanbul?un Fethini Gerektiren Sebepler
 
Bizans İmparatorlarının, Anadolu?daki ?eşitli siyasi g??leri de Osmanlı aleyhine kışkırtmaktan geri kalmamaları. Hatta zaman, zaman Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht kavgalarına karışıp devletin i? d?zenini bozmaları.
 
İstanbul?un boğaza hakim bir konumda olması ve bu y?zden Karadeniz Akdeniz su yolunun anahtarı konumunda olması.
İstanbul?un Osmanlı toprak b?t?nl?ğ?n? bozan bir konumda olması (Osmanlı topraklarıyla ?evrili bir ada g?r?m?ndeydi. Osmanlı?nın Anadolu?dan Rumeli?ye, Rumeli?den Anadolu?ya ge?işi zordu.)
 
Bizans?ın Osmanlı?ya karşı d?zenlenen Ha?lı seferlerini teşvik etmesi.
 
Yukarıdaki nedenler İstanbul?un fethedilmesine ortam hazırlamıştır. Bu karar, II.Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) tarafından alınmıştır.
 
Fatih?in Fethi Kolaylaştırmak  İ?in Aldığı Tedbirler
 
Bizans?a denizden gelebilecek yardımı ?nlemek amacıyla Anadolu Hisarı?nın karşısına Rumeli Hisarı?nı yaptırdı.
 
Bizans?a Balkanlar?dan gelebilecek muhtemel Ha?lı yardımını ?nlemek i?in sınır boylarına akıncı birlikleri g?nderdi.
 
Surlara karşılık, Sahi adı verilen b?y?k toplar d?kt?rd?.
 
Hali?teki zincire karşılık gemileri karadan y?r?terek hali??e soktu.
 
İstanbul?un Fethini Kolaylaştıran Nedenler
 
Bizans ordu ve donanmasının zayıf oluşu, Kuşatma sırasında Avrupa?dan yardım almaması.
 
Not : Bizans kuşatma sırasında sadece Venedik ve Cenevizlilerden yardım alabilmiştir.
 
Not : Cenevizliler kuşatma sırasında ticari kaygılardan dolayı hem Osmanlılara, hem de Bizans?a yardım etmişlerdir.
 
Yapılan Hazırlıklar
 
İstanbul?un Osmanlı Devleti?nin hakimiyeti altına girmesi, ticari ve k?lt?rel y?nden ?nemli bir avantajın daha ele ge?irilmesi demektir. Boğazlar tam anlamıyla kontrol altına alınacak ve bu sayede Karadeniz ticaret yolları ele ge?irilmiş olacaktı. Karamanoğulları meselesini ??zen Fatih Sultan Mehmet, İstanbul?un fethi i?in gerekli hazırlıklara başladı.
 
Devrin m?hendislerinden Musluhiddin, Saruca Sekban ile Osmanlılara sığınan Macar Urba Edirne?de top d?k?m? işi ile g?revlendirildi. ?Şahi? adı verilen bu topların yanında, tekerlekli kuleler ve aşırtma g?llelerin ?retilmesi (havan topu) yapılan hazırlıklar arasındaydı. Yaptırılan bu b?y?k toplar İstanbul?un fethedilmesinde ?nemli rol oynadı.
 
Yıldırım Beyazıt?ın İstanbul kuşatması sırasında yaptırdığı Anadolu Hisarının karşısına, Rumeli Hisarı (Boğaz kesen) inşa edildi. Bu sayede Boğazların kontrol? sağlanacak, deniz yoluyla gelebilecek yardımlara karşı tedbir alınmış olacaktı. 400 par?adan oluşan bir donanma inşa edildi. Turhan Bey komutasındaki bir Osmanlı donanması Mora?ya g?nderildi ve İstanbul?a yardım gelmesi engellendi.
 
Eflak ve Sırbistan ile var olan barış antlaşmaları yenilendi. Macarlarla da ?? yılık bir antlaşma yapıldı. Osmanlıların bu hazırlıkları karşısında, Bizanslılarda boş durmuyordu. Surlar sağlamlaştırılıyor ve şehre yiyecek depolanıyordu. Ayrıca Bizans İmparatoru Konstantin, Hali??e bir zincir gerdirerek, buradan gelecek tehlikeyi ?nlemeye ?alıştı.
 
Aynı zamanda Ha?lı d?nyasından yardım isteniyor, Papa ise yapacağı yardım karşısında Ortadoks ve Katolik kiliselerinin birleştirilmesini istiyordu. Ancak Katoliklerden nefret eden Ortadoks Rumlar, Roma kilisesine bağlanmak istemiyor, ? İstanbul?da Kardinal K?lahı g?rmektense, T?rk Sarığı g?rmeye razıyız? diyorlardı.
 
Kuşatma ve Savaş
 
Fatih Sultan Mehmet İstanbul?un fethi i?in gereken hazırlıkları, g?r?şmeleri yaptıktan sonra, ayrıntılı bir kuşatma planı hazırladı. Bu sırada, Osmanlıların etkinliklerinden rahatsız olan Bizans imparatoru XII. Konstantinos, Avrupa?daki t?m devletlerden yardım istedi. II . Kosova savaşı?nda yenilen Haclılar?ın yeni bir Ha?lı seferi d?zenleyecek g??leri kalmamıştı. Ama Macar kral Naibi Hunyadi Janos Silivri y?resinin, Katalonyalılar da Limni Adası?nın kendilerine verilmesi koşuluyla yardım edebileceklerini a?ıkladılar. Bu ?nerileri kabul eden Bizanslılar Katolik ve Ortadoks kiliselerinin birleştirilmesi i?in Floransa?da alınan kararı bile onaylamaya razı oldu. 1452?de iki kilise. Kağıt ?zerinde birleştirildi ama bu karar, hi?bir zaman uygulanamadı. Fatih Sultan Mehmet bu gelişmelerden sonra, Bizans İmparatoru Konstanstinos?a bir el?i g?ndererek,kan d?k?lmeden şehrin teslim edilmesini istedi.Fakat,İmparatordan gelen savaşa hazırız mesajı ?zerine,İstanbul?un kara surları ?n?ne gelen Osmanlı ordusu,kuşatmaya başladı.
 
2 Nisan 1453?te Bizanslılar, Hali??in girişine zincir gerdi, kentin kapılarını taşlarla ?rerek kapadı.Bu sırada Rumeli beylerbeyi Karaca Paşa;Misivri, Ahyolu ve Vize kalelerini alarak,kuşatma sırasında buralardan İstanbul?a yardım gelmesini ?nledi.imparator XII.Konstantinos?un kardeşleri Mora despotları Thomas ve Demetrios da Turhanoğlu Ahmet  ve ?mer beylerin komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından etkisiz duruma getirildi. Bu sırada Cenevizlilerin g?nderdikleri iki kadırgayla 700 asker, papanın g?nderdiği ?? kadırga yiyecekle 200 asker İstanbul?a ulaşmış ve kenti savunan halka yardım etmeye başlamıştı. O d?nemde, Osmanlı Ordusundaki er sayısı 150.000 ile 200.000 arasındaydı. Bu kuvvetlere Cenevizliler, Rumeli ve Anadolu beylerine bağlı ?eşitli kuvvetlerde katılmış. Konsantinopolis?in kara sularının Ayvansaray  ?dan Edirnekapı?ya kadarki sol kanadı Rumeli beylerbeyi Karaca Paşa?nın; Edirnekapı-Topkapı arasındaki merkez b?lgesi padişahın; Topkapı?dan Yedikule?ye kadar olan kesim de İshak Paşa ile Mahmud Paşa?nın komutasındaki birliklerle kuşatılmış durumdaydı.
 
Kaptanı derya Baltaoğlu S?leyman Bey komutasındaki  Osmanlı donanmasında 150 gemi, Bizans?ta ise 39 gemi vardı. 6 Nisan 1453?te top atışları ile başlayan kuşatmanın beşinci g?n?, imparator XII. Konstantinos?a  kenti, kan d?k?lmeden teslim edilmesini ?nerdi. İmparator bunu reddedince, 12 Nisanda top atışları yeniden başladı. Surlarda a?ılan gedikleri halk hemen kapatıyordu. 18 Nisandaki yoğun Osmanlı saldırısı da geri p?sk?rt?ld?. Papanın Bizans?a g?nderdiği asker ve malzeme y?kl? gemiler ele ge?irilemedi, bunun ?zerine kaptanı derya  Balto Oğlu S?leyman Paşa azledilerek, yerine Hamza Bey getirildi. Veziri azam  ?andarlı Halil Paşa kuşatmanın kaldırılmasını ?nerdiyse de, ?teki komutanlar padişahtan savaşı s?rd?rmesini istedi. Hali??e girmeden İstanbul?un fethedilmeyeceğini anlayan Fatih Sultan Mehmet, Tophane?den Kasımpaşa?ya kadar kızaklar d?şetti. Gemilerin, kızakların ?zerinden kaydırılabilmesii?in, Galata Cenevizlilerinden zeytinyağı, domuzyağı ve sade yağ alınarak kızaklar yağlandı. 21-22 Nisan gecesi 67(yada 72) par?a Osmanlı gemileri bu kızaklardan kaydırılarak Hali??e indirildi. Hali??in iki yakası arasında kurulan k?pr?ye yerleştirilen toplarla İstanbul, tam bir kuşatma altına alındı. 23 Mayısta padişah, isfendiyaroğlu Kasım Bey?i Bizans imparatoruna el?i g?ndererek kan d?k?lmeden kenti teslim ederse, yakınları ve hazinesi ile istediği yere gidebileceğini ama kent savaş yolu ile alınırsa halkın tutsak sayılacağını ve yağmaya izin verileceğini bildirdi. İmparator XII. Konstantinos, kuşatma kaldırılırsa vergi vermeyi kabul ettiğini, ama kenti teslim etmeyeceğini belirtti. Macar kral Naibi Hunyadi Janos da kuşatmanın kaldırılmaması halinde, Bizans?ın yanında savaşa gireceklerini ve Ha?lı donanmasını kente yardım i?in yola ?ıkardığını bildirdi.
 
27 Mayısta yeniden başlayan top ateşi, 29 Mayıs?a kadar s?rd?; aynı g?n?n sabahı kente karadan da saldırıya ge?ildi. ?nce ulubatlı Hasan adlı bir yeni?eri Topkapı?daki bir burca T?rk sancağını dikti. Topkapı ve Edirnekapı?da a?ılan gediklerden T?rk askerleri kente girmeye başlayınca, ?ıkan panik sırasında imparator XII. Konstantinos ?ld?. İlk defa Ulubatlı Hasan ve arkadaşlarının şehit olmak pahasına tutunmayı başardıkları İstanbul surları , artık direnemiyordu. 53 g?n s?ren ve 19 Nisan, 6 Mayıs , 12 Mayıs ve 29 Mayıs?ta yapılan d?rt b?y?k saldırıdan sonra Doğu Roma İmparatorluğu?nun 1125 yıllık başkenti olan İstanbul,  29 Mayıs 1453 Salı g?n? Fatih Sultan Mehmet ve g??l? ordusu tarafından fethedildi.
16
Chat / Sağlık hakkında
« Last post by karanlık on January 24, 2011, 12:14:23 pm »
Huzursuz bacak (Restless Leg) sendromu nedir?

Huzursuz bacak sendromu otururken ve yatınca bacaklarda olağandışı bir rahatsızlık hissi ile kendini g?steren genellikle hastalar tarafından tam olarak ifade edilemeyen ancak uyluk, bacak ve ayaklarda, hatta bazı hastalarda kollarda ?rperme, kaşınma, ağrıma, ezilme, yanma, karıncalanma olarak ifade edilebilen bazı hastalar ise kas krampı veya uyuşma ile karıştırabilen bir hastalıktır. Bacaklardaki huzursuzluk hissi dinlenme zamanlarında ortaya ?ıkar. Hem kadınları hem de erkekleri etkiler, herhangi bir yaşta başlayabilir ve yaşla birlikte şiddeti artar. Huzursuz bacak sendromu uyku kalitesini bozar, g?nd?z uykululuk haline yol a?abilir. Hastalık hareketsiz kalma ile ortaya ?ıkar: bir s?re uzanıldığında veya oturulduğunda ortaya ?ıkar. Hareket etme ile yakınmalar azalır: bazı hastalar ?nleyemedikleri bir hareket etme isteğinden bahsederler. Bacaklarını gerek yatakta hareket ettirmek gerekse birka? adım y?r?mekle yakınmalar azalır. Yakınmalar akşamları artar: g?nd?z saatlerine g?re akşamları aynı koşullarda yakınmalar daha yoğun izlenir. Uykuda bacak hareketleri sıktır: hastaların ?nemli bir kısmında uykuda bacak hareketleri sendromu olarak adlandırılan ayrı bir hastalık ile birlikteliği sıktır. Yaklaşık hastaların %80inde bu iki hastalık birlikte g?zlenir. Huzursun bacak sendromlu hastaların b?y?k kısmı yatmakta veya yatakta uyanık kalmakta g??l?k ?ekmektedirler. G?nd?z yapılan şekerlemelerde de hastalar sıkıntı yaşayabilmektedirler. Hastalardaki belirtiler bacaklarda ?nemsiz hafif yakınmalardan, depresyonu yol a?an, yaşamdan zevk alamama noktasına kadar giden geniş bir yelpazede kendini g?sterebilir. Hastalığın şiddeti zaman i?inde değişiklikler g?sterebildiği gibi bazı zamanlar kaybolup sonra yine ortaya da ?ıkabilir. Huzursuz bacak sendromu her yaşta hatta ?ocuklukta bile ortaya ?ıkabilir. ?ocuklarda b?y?meye bağlı ağrılar olarak algılanabilir. Hangi yaşta ortaya ?ıkarsa ?ıksın zaman i?inde ağırlığı genellikle artış g?sterir.
Huzursuz bacak sendromuna neden olan etmenler nelerdir?
Hastaların ?oğunda huzursuz bacak sendromune neden olan fakt?r?n ne olduğu tespit edilememektedir. Araştırmacılar beyinde dopamin seviyesinde dengesizlik olmasını sorumlu tutmaktadırlar. Ailesel ge?iş ?nemlidir. Yani anne babasında huzursuz bacak sendromu olanlarda bu hastalığın ortaya ?ıkma ihtimali daha y?ksektir. ?zellikle gen? yaşta huzursuz bacak sendromuna yakalanan hastaların bu hastalığı ?ocuklarına aktarma ihtimali daha y?ksektir. Gen haritalarının ?ıkarıldığı g?n?m?zde huzursuz bacak sendromunun da geni bulunmuştur. Stres ile hastaların yakınmaları daha da şiddetlenmektedir. Gebelik veya hormonal değişiklikler de ge?ici olarak yakınmaları artırabilir. Bazı kadınlar huzursuz bacak sendromu ile ilk olarak hamilelikte ?zellikle de hamileliğin son 3 ayında tanışırlar. İlk olarak hamilelikte bu yakınma ile karşılaşan hastalarda doğum yaptıktan 1 ay sonra yakınmalar geriler ve kaybolur. Huzursuz bacak genellikle altta yatan ?nemli bir hastalık ile birlikte değil iken bazen de periferik n?ropati, demir eksikliği veya b?brek yetmezliği ile birlikte g?r?lebilir.
Bu hastalara tanı nasıl konur?
Huzursuz bacak sendromu hastalar yakınmalarını kolay ifade edemedikleri, ?zellikle ?lkemizde doktorlar da tıp fak?ltelerinin ?oğunda ders olarak anlatılmayan bir hastalık olduğu i?in bu konuda yeterli eğitim almadıklarından kolay atlanabilen bir hastalıktır. Siz de kendinizde huzursuz bacak sendromu olup olmadığınından ş?phelenebilirsiniz. Aşağıdaki soruların iki veya daha fazlasına evet yanıtı veriyorsanız sizde huzursuz bacak sendromu olabilir:
Otururken veya uzanırken bacaklarınızda tanımlayamadığınız k?t? bir his oluyor mu? Bu his nedeniyle bacaklarınızı hareket ettirmek zorunda kalıyor musunuz?
Bacaklarınızı hareket ettirmek bu yakınmalarınızı azaltıyor mu?
Bu yakınmalarınız g?n?n ilerleyen saatlerinde daha fazla mı oluyor?
G?nd?z? uykunuz gelir mi? Kendinizi uykusuz hisseder misiniz?
Uykuda bacaklarınızı veya kollarınızı ritmik olarak hareket ettirdiğiniz s?ylenir mi?
Ailenizde huzursuz bacak sendromu tanısı konmuş kimse var mı?
Huzursuz bacak sendromu tanısı i?in ne yazıkki hen?z bir kan testi veya başka bir laboratuar testi yoktur. Doktorunuz gerek g?r?rse altta yatan nedene y?nelik bazı kan testleri veya diğer testler ?nerebilir. Huzursuz bacak sendromu nedeniyle uyku testi yapnak genellikle gerekmemektedir, ancak eşlik eden periyodik ekstremite hareketleri sendromunu tespit etmek i?in bir gece uyku testi yapılması amacıyla uyku laboratuarında kalmanız gerekebilir.
Huzursuz bacak sendromu nasıl tedavi edilir?
Demir eksikliği gibi altta yatan bir neden var ise unu tespit edip tedavi etmek huzursuz bacak sendromunu da tedavi edecektir ancak bu durum ?oğu zaman m?mk?n olamamaktadır. Bu durumda da tedavi amacıyla yaşam şekli değişikliği ?nerileri ve ila?lar ?n plana ?ıkmaktadır. Bazı bulantı ila?ları, depresyon ila?larının ?oğu ve kalsiyum kanal blokajı yapan ila?lar (tansiyon ve kalp hastalarında kullanılır) huzursuz bacak sendromunu k?t?leştirebilir. Ağrı kesici ila?lar işe yarayabilir, ılık banyo ve masaj yapmak şikayetleri azaltabilir, bacaklara sıcak veya soğuk (veya her ikisi d?n?ş?ml?) uygulamak bacaklarda rahatsızlık verici hissi azaltabilir. Gevşemek i?in meditasyon yapmak bazı hastalarda işe yarayabilmektedir. Aşağıda bir tabloda bulacağınız uyku hijyen kurallarına uymak hastaları rahatlatmaktadır.
Her g?n aynı saatte uyanın,
G?nd?z vakti olabildiğince aydınlık ortamlarda bulunun,
Sabah ?alışmaya başlamadan ?nce biraz y?r?y?ş yapın (İşe y?r?yerek gidebilirsiniz) G?nl?k y?r?y?ş s?resi ortalama 45 dakikadan kısa olmasın,
Aldığınız kafeini (Kahve, ?ay, ?ikolata) kısıtlayın. G?nde 2 fincandan fazla kahve i?meyin. Uykuya dalmakta veya s?rd?rmekte sorununuz varsa kafeini tamamen hayatınızdan ?ıkarın,
M?mk?n ise sigarayı azaltın, uyku ile ilgili sorununuz varsa sigarayı tamamen bırakmaya ?alışın,
Alkol alımını kısıtlayın. Uyku ile ilgili sorununuz varsa alkoll? i?eceklerden tamamen uzaklaşın,
Uykunuz gelirse g?nd?z vakti kısa s?reli uyuyabilirsiniz ama gece uykusuzluk ?ekiyorsanız g?nd?z uyumamalısınız,
Yatak odanızı uyuma ve cinsellik dışında kullanmayın, yatak odanızı ?alışma odası olarak kullanmamalısınız,
Yatak odanız ısı, ışık ve g?r?lt? a?ısından sizi rahat ettirecek şartlarda olmalıdır,
Uykuya uyanmayı arzu ettiğiniz zamandan 9 saat ?nce başlayın
Uyumadan 1 saat ?nce g?nl?k aktiviteyi bitirin, 15 dakika boyunca o g?n yaşadığınız sıkıntıları, başarıları ve mutlulukları bir kağıda yazın sonra 45 dakika boyunca gevşemeye ?alışın, uyarıcı olmayan şeyler yapın (hafif şeyler okuyun, klasik m?zik dinleyin, ılık k?p?kl? bir banyo yapın, meditasyon yapın, 1 bardak ılık ballı s?t i?in)
Sonra yatağa girin, g?zlerinizi kapatıp uykuya dalmanın keyfini ?ıkarın
Eğer yaklaşık 15 dakika s?reyle uykuya dalamadıysanız kalkın ve başka bir odaya gidin ve uykunuz gelinceye kadar gevşemeye ?alışın, uykunuz gelince tekrar yatağa gidin. Bu durum tekrar edebilir ama mutlaka her g?n aynı saatte uyanmaya ?zen g?sterin.


Uzm. Dr. B?lent ?İFT?İ
G?ğ?s Hastalıkları
Kolay gelsin arkadaşlar bu bazı hastalık lar'ın ?rneği daha fazlası daha sonra.
17
Chat / Re: Oyunlar
« Last post by karanlık on January 20, 2011, 03:04:29 am »
evet
18
Chat / Re: Oyunlar
« Last post by mavi_adam on January 20, 2011, 02:41:56 am »
7Ya ama 2.link biraz zor a?ılıyor.. :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
19
Chat / Re: Oyunlar
« Last post by mavi_adam on January 20, 2011, 02:24:36 am »
Harry potter i?in ?ok saol arkadaş... :D :D :D :D :D
20
Chat / Re: Oyunlar
« Last post by trk341 on January 20, 2011, 02:08:46 am »
Admin hani oyunlar ile ilgili b?l?m a?acaktın. ::) ::) ::) ::) ::)
Pages: 1 [2] 3 4 5